Personvernerklæring – Stadssalg AS

1. Stadssalg

Stadssalg AS (Stadssalg) er et norsk selskap registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer: NO 991 743 634 MVA.
Stadssalg er et avviklingsselskap som gjennom et internettbasert auksjonssystem (Auksjonssystemet) selger biler, båter, maskiner og andre objekter på vegne av banker, finansieringsselskaper, inkassobyråer, bostyrere, namsmyndighetene og andre. Disse omtales i det følgende som våre oppdragsgivere.
Når du bruker Auksjonssystemet samler vi inn, bruker og behandler personopplysninger om deg. Dersom du er eier av et objekt som skal selges gjennom Auksjonssystemet vil vi motta visse opplysninger om deg fra våre oppdragsgivere.
I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler personopplysningene, og hvilket formål og rettslig grunnlag denne behandlingen har. Vi forklarer også når og hvorfor personopplysninger utleveres til en tredjepart.
Vi informerer deg også om hvilke rettighetene du har i forbindelse med behandling og overføring av dine personopplysninger.
Stadssalg ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Det betyr at Stadssalg er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten for å overholde personvernlovgivningen. Du finner vår adresse og kontaktinformasjon nederst i denne personvernerklæringen.

2. Stadssalgs behandling av personopplysninger

2.1 Brukerkonto
For å kunne legge inn bud i Auksjonssystemet må du opprette en brukerkonto hos Stadssalg. For å opprette brukerkonto må du registrere deg med navn, telefonnummer, e-postadresse, og adresse.
Når du legger inn et bud i våre systemer vil dette bli registrert og lagret knyttet til personopplysningene om deg. Disse opplysningene benyttes til å dokumentere budprosessen, slik at vår oppdragsgiver kan kontrollere at den er gjennomført på korrekt måte. Opplysninger om bud du har inngitt vil være tilgjengelig for deg via din brukerkonto.
Du kan lese om hvor lenge opplysningene oppbevares nedenfor i punkt 5
2.2 Kjøp gjennom Auksjonssystemet
Dersom du får tilslag på et bud du har lagt inn i Auksjonssystemet, og budet blir godtatt av oppdragsgiver/selger i henhold til de alminnelige brukervillkårene for Auksjonssystemet, vil dette bli registrert på din brukerkonto. Det vil da også bli utferdiget en kontrakt hvor vilkårene for kjøpet fremkommer. Kontrakten vil inneholde de opplysninger, herunder personopplysninger, som er nødvendig for å gjennomføre avtalen. Kontrakten vil bli oversendt til vår oppdragsgiver, og dessuten lagret hos Stadssalg. I tillegg til de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle kontrakten, vil du måtte oppgi de personopplysninger Stadssalg er forpliktet til å innhente for å oppfylle kravene i hvitvaskingsloven.
Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er din godkjenning av våre brukervilkår når du registrer deg som bruker av Auksjonssystemet. Vi behandler dessuten disse opplysningene på det grunnlaget at det er nødvendig for oss for å kunne gjennomføre avtaler som er inngått ved bruk av Auksjonssystemet hvor du er en part.
Du kan lese om hvor lenge opplysningene oppbevares nedenfor i punkt 5.
2.3 Tilbud om finansiering/forsikring
Stadssalg vil i forbindelse med bruk av Auksjonssystemet tilby finansiering og forsikring på vegne av tredjeparter. Du vil da bli bedt om å oppgi de opplysninger som er nødvendig for at tilbyderen skal kunne behandle din søknad. Opplysninger du oppgis i denne forbindelse vil bli oversendt til den tredjeparten du søker om lån/forsikring hos. Opplysningene vil ikke bli lagret hos Stadssalg.
Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er ditt samtykke.
2.4 Markedsføring
Stadssalg benytter ikke personopplysninger om deg til markedsføring.
2.5 Opplysninger om debitorer
Dersom du er eier av et objekt som blir solgt gjennom Auksjonssystemet, vil Stadssalg få overført visse personopplysninger om deg fra våre oppdragsgivere. Dette er foruten identifikasjonsopplysninger, opplysninger om gjeld/heftelser som skal søkes dekket gjennom salget, og hva som er gjort av saksbehandling i saken. Disse opplysningene vil utelukkende benyttes til å gjennomføre oppdraget fra vår oppdragsgiver. Opplysningene vil ikke bli delt med andre enn oppdragsgiver for det aktuelle oppdraget.
Det rettslige grunnlaget for vår behandling av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er at det er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse i å utføre tjenester for våre oppdragsgivere. Vi vil også kunne behandle denne type opplysninger for å gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.

3. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Stadssalg selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre.
Stadssalg kan komme til å utlevere personopplysninger om deg i følgende tilfeller:
  • Til våre oppdragsgivere (Selgere i Auksjonssystemet) når det er nødvendig for å dokumenter et salg, eller at budgivningsprosessen har vært gjennomført på korrekt måte.
  • Dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale du har inngått gjennom Auksjonssystemet, for eksempel til Biltilsynet ved omregistrering av kjøretøy.
  • Når det er nødvendig for å gjøre gjeldende eller forsvare seg mot et rettskrav (herunder å håndheve gjeldende brukervilkår); eller
  • Til offentlige myndigheter når det er påkrevd i henhold til lov, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.

4. Informasjonskapsler og lignende teknologi

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi inn visse opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på enheten din når du besøker et nettsted. Når du besøker et nettsted for første gang, sendes det en informasjonskapselfil til enheten din. Denne filen identifiserer nettleseren din.
Ved å bruke informasjonskapsler hjelper du Stadssalg med å forbedre funksjonaliteten på nettstedet vårt. De er viktige for å redusere nedlastingstiden og forbedre brukeropplevelsen. Informasjonskapselen samler inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedene våre, og gir oss dermed nyttig informasjon om hvordan vi kan levere en bedre kundeopplevelse og forbedre tjenestene våre.
Vi bruker også informasjonskapsler for autentiseringsformål, slik at du ikke trenger å identifisere deg hver gang du besøker nettstedet vårt. Disse informasjonskapslene er strengt nødvendige for at tjenesten skal fungere tilfredsstillende. Ved å justere de tekniske innstillingene i nettleseren kan du hindre at informasjonskapsler blir lagret og er tilgjengelige på enheten din. Men merk at hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan du kanskje ikke bruke tjenestene på nettstedet vårt.
Stadssalg benytter Google Analytics. Det hjelper oss med å forstå hvordan besøkende bruker tjenestene våre. Dette verktøyet kan bruke et sett med informasjonskapsler for å samle informasjon og rapportere statistikk om bruk av nettsteder, uten at enkelte besøkende identifiseres for Google.
I tillegg til å rapportere bruksstatistikk for nettsteder kan Google Analytics også brukes sammen med noen av informasjonskapslene for annonsering som er beskrevet ovenfor, for å vise mer relevante annonser, samt for å måle interaksjon med annonsene vi viser.
Her kan du lese mer om Analytics-informasjonskapsler
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies?hl=no

5. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som vi har registrert om deg. Du har dessuten rett til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format.
Henvendelser om behandling av personopplysninger og anmodning om innsyn rettes til kontaktpunktet angitt i punkt 10 nedenfor.
5.1 Sletting av personopplysninger
Du kan når som helst ta kontakt med oss for å be om at vi sletter de personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan ikke kreve at vi sletter personopplysninger som vi enten er lovpålagt å oppbevare, eller som vi har en berettiget interesse i å oppbevare for å kunne gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.
Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt.
Personopplysninger om vil uansett bli slettet når vi ikke lengre har noen berettiget interesse i å oppbevare dem. Dette vil senest skje etter 10 år.
Du har også rett til å motsette deg visse typer behandling Hvis vi behandler opplysninger fordi vi har en berettiget interesse av å gjøre det (som forklart ovenfor), har du også rett til å motsette deg dette, men denne rettigheten kan være begrenset i visse situasjoner – for eksempel hvis vi kan vise at vi er lovpålagt å behandle opplysninger eller hvis vi har en berettiget interesse i å behandle opplysningene for å gjøre gjeldende eller forsvare oss mot rettskrav.
Hvis vi ber om personopplysninger for å overholde lov- eller kontraktsfestede forpliktelser, er det obligatorisk å gi slike opplysninger. Hvis slike opplysninger ikke gis, vil vi ikke kunne administrere kontraktsforholdet vårt eller oppfylle forpliktelsene vi skal. I alle andre tilfeller er det valgfritt å gi anmodede personopplysninger.

6. Overføring av personopplysninger til andre land

Overføring av personopplysninger til et tredjeland utenfor EØS skjer normalt ikke. Dersom det unntaksvis skulle bli aktuelt vil dette kun skje hvis det gis nødvendige garantier, f.eks. ved at det foreligger bindende virksomhetsregler (BCR), at EUs standardavtalevilkår inngås, eller hvis mottakeren er sertifisert etter EU-US Privacy Shield. Hvis du har spørsmål til dette, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

7. Tredjeparters personvernerklæringer

Denne personvernerklæringen gjelder bare Stadssalg egen innsamling, bruk og utlevering av personopplysninger. Andre parter vi samarbeider med har egne personvernerklæringer og egen praksis. Vi samarbeider bare med tredjeparter som også har høye standarder for personvernet, men har likevel ikke noe ansvar for personvernpraksisen hos andre tredjeparter.

8. Endringer i denne erklæringen

Stadssalg kan foreta endringer i denne personvernerklæringen. Informasjon om denne vil da bli gjort tilgjengelig for deg første gang du logger deg på våre tjenester etter at endringen er gjennomført. Dersom du ikke godtar endringene kan du slutte og bruke tjenesten vår og eventuelt slette kontoen din som beskrevet i punkt 5.

9. Verneting og gjeldende lovgivning

Denne personvernerklæringen skal tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt norske domstolers kompetanse.

10. Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen eller vår personvernpraksis kan du nå oss ved å sende en e-post til [email protected], eller ved å sende vanlig post til: Stadssalg AS, Postboks 395, 8001 Bodø.
Dersom du er misfornøyd med måten vi behandler personopplysningene dine på, eller har innvendinger mot vår personvernpraksis kan du dessuten klage til Datatilsynet som er personvernmyndigheten i Norge.